text_sity Jaworzno

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Aktualna Polityka Prywatności Danych Osobowych (dalej – „Polityka Prywatności”) opracowana jest zgodnie z wymogami „O danych osobowych” i dotyczy wszystkich informacji, które Sklep internetowy „KILOGRAMM SUSHI PROJECT”, znajdujący się pod nazwą domeny kilogram. com.ua (dalej – „Sklep internetowy”) może otrzymywać informacje o Użytkowniku podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

  1. Terminy i definicje

W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.1. „Administracja strony internetowej sklepu internetowego „KILOGRAMM SUSHI PROJECT”” (dalej – Administracja strony) – pracownicy upoważnieni do zarządzania stroną działającą w imieniu Sprzedającego, którzy organizują i (lub) realizują przetwarzanie danych osobowych, a także określenia celów przetwarzania danych osobowych, składu przetwarzanych danych osobowych, czynności (operacji) wykonywanych na danych osobowych.

1.2. „Dane osobowe” – każda informacja lub zbiór informacji o osobie fizycznej (podmiocie danych osobowych), która jest zidentyfikowana lub może być wyraźnie zidentyfikowana.

1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” – każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywana z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja, wykorzystanie, przenoszenie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.4. „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem przestrzegania przez Operatora lub inną osobę mającą dostęp do danych osobowych zakazu ich rozpowszechniania bez zgody podmiotu danych osobowych lub zaistnienia innych podstaw prawnych.

1.5. „Użytkownik Sklepu Internetowego „KILOGRAMM SUSHI PROJECT”” (dalej – Użytkownik) – osoba, która ma dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i korzysta z Serwisu sklepu internetowego.

1.6. „Adres IP” to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej zgodnie z protokołem IP.

1.7. „Cookies” to niewielka część danych wysyłana przez serwer WWW i przechowywana na komputerze użytkownika, którą klient WWW lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW w żądaniu HTTP za każdym razem, gdy próbuje otworzyć stronę odpowiedniej witryny.

  1. Postanowienia ogólne

2.1. Korzystanie ze strony sklepu internetowego oznacza bezwarunkową zgodę Użytkownika na niniejszą Politykę oraz warunki przetwarzania jego danych osobowych w niej określonych, którą wyraził zgodnie z niniejszą Polityką w ramach relacji ze Sprzedawcą. W przypadku braku zgody na niniejsze warunki, użytkownik musi powstrzymać się od korzystania ze strony sklepu internetowego.

2.2. Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania zgodnie z aktualną Polityką Prywatności są podawane przez Użytkownika samodzielnie podczas rejestracji (zakładania konta) lub w trakcie korzystania z Usług poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu internetowego w sekcji „PROCES ZAMÓWIENIA” i zawiera następujące informacje:

2.2.1. Nazwa;

2.2.2. Telefon;

2.2.3. Miasto;

2.2.4. Adres zamieszkania.

Inne informacje są podawane przez Użytkownika według jego uznania.

2.3. Dane, które są automatycznie przekazywane do Serwisów w trakcie ich użytkowania za pomocą oprogramowania otwieranego na urządzeniu Użytkownika, w tym adres IP, informacje o plikach cookies, informacje o przeglądarce Użytkownika (lub innym programie, za pośrednictwem którego następuje dostęp do Serwisu), czas dostępu, adres żądanej strony.

2.4. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej sklepu internetowego.

2.5. Administracja serwisu nie weryfikuje prawdziwości danych osobowych podanych przez Użytkownika strony sklepu internetowego.

 

  1. Cele zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników

3.1. Sklep internetowy „KILOGRAMM SUSHI PROJECT” zbiera i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia Usług (realizacji oferty i/lub innych umów z Użytkownikiem).

3.2. Sklep internetowy „KILOGRAMM SUSHI PROJECT” może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

3.2.1. identyfikacji osoby w ramach ofert i umów ze sklepem internetowym „KILOGRAMM SUSHI PROJECT”;

3.2.2. świadczenie na rzecz Użytkownika spersonalizowanych Usług;

3.2.3. przekazywanie Użytkownikowi, za jego zgodą, aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji cenowych, newsletterów i innych informacji w imieniu Sklepu internetowego, w tym kierunku wiadomości, próśb i informacji związanych z korzystaniem z Usług, a także przetwarzanie próśb i wniosków od Użytkownika;

3.2.4. poprawa jakości Usług, łatwość użytkowania, rozwój nowych Usług;

3.2.5. prowadzenie badań statystycznych i innych na podstawie dostarczonych danych.

3.3. Sklep internetowy zbiera statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających. Informacje te są wykorzystywane w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych.

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika

4.1. Sklep internetowy „KILOGRAMM SUSHI PROJECT” przechowuje dane osobowe użytkowników, zapewniając ich poufność oraz ochronę przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem do nich osób trzecich.

4.2. Sklep internetowy „KILOGRAMM SUSHI PROJECT” ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika podmiotom trzecim w następujących przypadkach:

4.2.1. przekazanie jest konieczne w ramach korzystania przez Użytkownika z określonej Usługi;

4.2.2. w celu zapewnienia możliwości ochrony praw i uzasadnionych interesów właściciela sklepu internetowego lub osób trzecich w przypadkach, gdy Użytkownik narusza ofertę sklepu internetowego „KILOGRAMM SUSHI PROJECT”;

4.3. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administracja Serwisu ma prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim, w szczególności operatorom telekomunikacyjnym, w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego na stronie Sklepu internetowego, w tym dostarczenia zamówionych produktów, jako oraz w celu poinformowania i zwrócenia uwagi Użytkownika na warunki świadczenia usług.

4.4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja Serwisu informuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

4.5. Administracja strony podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nielegalnym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, podmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

4.6. Administracja serwisu wraz z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

4.7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom władz państwowych Ukrainy wyłącznie na podstawie iw sposób określony przez ustawodawstwo Ukrainy.

4.8. Przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników sklep internetowy „KILOGRAMM SUSHI PROJECT” podlega Ustawie Ukrainy „O ochronie danych osobowych” z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 2297-VI.

  1. Obowiązki stron

5.1. Administracja serwisu zobowiązuje się:

5.1.1. Korzystaj z otrzymanych informacji wyłącznie w celach określonych w punkcie 3 niniejszej Polityki Prywatności.

5.1.2. Aby zapewnić, że informacje poufne są traktowane jako poufne, nie mogą być ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawać, wymieniać, publikować, ujawniać w inny możliwy sposób, przekazywanie danych osobowych Użytkownika, wyjątek ust. 4.3 i 4.7 aktualnej Polityki Prywatności.

5.1.3. Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną do ochrony tego rodzaju informacji w istniejącym obrocie biznesowym.

5.1.4. Blokowania danych osobowych dotyczących danego Użytkownika od momentu złożenia wniosku lub żądania przez Użytkownika lub jego przedstawiciela ustawowego lub upoważniony organ ochrony praw podmiotów danych osobowych na okres weryfikacji, w przypadku wykrycia niewiarygodne dane osobowe lub działania niezgodne z prawem.

5.2. Użytkownik zobowiązuje się:

5.2.1. Podaj informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania ze strony sklepu internetowego.

5.2.2. Aktualizuj i uzupełniaj podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

  1. Dodatkowe warunki.

6.1. Sklep internetowy „KILOGRAMM SUSHI PROJECT” ma prawo do dokonywania zmian w aktualnej Polityce bez zgody Użytkownika. Przy dokonywaniu zmian w aktualnej wersji wskazywana jest data ostatniej aktualizacji. Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego monitorowania obecności zmian w niniejszej Polityce.

6.2. Nowe wydanie Polityki wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Stronie Internetowej sklepu, chyba że nowe wydanie Polityki stanowi inaczej.

6.3. Aktualna Polityka Prywatności znajduje się na stronie kilogram.pl