text_sity Jaworzno

Umowa oferty publicznej

 1. PODSTAWOWE DANE

Sklep internetowy kilogram.com.ua (dalej – Sprzedawca) publikuje niniejszą umowę, która jest ofertą zamówienia publicznego (dalej Umowa) kupna i sprzedaży towarów na odległość.

Umowa określa tryb sprzedaży towarów Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z art. 633, 641, 642 Kodeksu Cywilnego Ukrainy (dalej CCU), Zasady sprzedaży towarów na zamówienie i poza lokalami handlowymi lub biurowymi, zatwierdzone rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki Ukrainy z dnia 19.04.2007 nr 103 i jest ofertą publiczną Sprzedającego, skierowaną do nieokreślonego kręgu, jako osób fizycznych i prawnych (dalej Kupujący).

Złożenie zamówienia przez Kupującego ustnie (telefonicznie) lub pisemnie (za pośrednictwem strony internetowej) oraz otrzymanie tego zamówienia przez Sprzedającego jest pełną i bezwarunkową akceptacją niniejszego zamówienia publicznego oraz informacji przedstawionych na stronie internetowej.

Sprzedający i Kupujący gwarantują, że posiadają niezbędną zdolność do czynności prawnych, a także wszelkie prawa i uprawnienia niezbędne i wystarczające do zawarcia i wykonania Umowy.

Na podstawie powyższego należy uważnie zapoznać się z treścią oferty publicznej, a jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek punktem oferty, zapraszamy do odmowy zakupu towarów i usług świadczonych przez Sprzedawcę.

 W niniejszej Umowie, o ile z treści nie wynika inaczej, poniższe pojęcia należy interpretować w następujący sposób:

„Oferta” – oferta publiczna Sprzedawcy skierowana do dowolnej osoby fizycznej lub prawnej, w celu zawarcia umowy sprzedaży, na dotychczasowych warunkach określonych w Umowie.

„Produkt” – lista nazw asortymentu prezentowana na oficjalnej stronie internetowej Sprzedającego.

„Sprzedawca” – organizacja, niezależnie od jej formy organizacyjno-prawnej, i/lub indywidualny przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych w sklepie internetowym.

„Kupujący” – osoba fizyczna lub prawna, która nawiązała stosunki umowne ze Sprzedającym na warunkach określonych w Umowie.

„Zamówienie” – poszczególne pozycje z listy asortymentowej towarów określonej przez Kupującego podczas składania zamówienia na stronie internetowej Sprzedającego.

„Dostawa kurierska” – bezpośrednie przekazanie towaru od Sprzedającego do Kupującego przez niezależnego kontrahenta, który świadczy na rzecz Sprzedającego usługi zgodnie z odrębną zawartą umową.

„Sklep internetowy” – strona internetowa sprzedawcy kilogram.com.ua

 1. ZAKRES UMOWY

2.1. Niniejsza Umowa jest oficjalnym dokumentem Sprzedającego i integralną częścią oferty.

2.2. Sprzedający sprzedaje towar zgodnie z cenami obowiązującymi w chwili złożenia zamówienia, a Kupujący dokonuje płatności i akceptuje towar zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

2.3. Umowa reguluje zakup i sprzedaż towarów w sklepie internetowym, w tym:

- dobrowolny wybór towarów przez Kupującego w sklepie internetowym;

- samodzielnej rejestracji zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym;

- opłacenie przez Kupującego zamówienia złożonego w sklepie internetowym;

- przetwarzanie i dostawa zamówienia do Kupującego na warunkach niniejszej Umowy.

 1. PROCEDURA ZAMÓWIENIA

3.1. Zamówienie Kupującego można złożyć za pośrednictwem operatora lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia na stronie sklepu internetowego.

3.2. Kupujący ma prawo złożyć zamówienie na dowolny produkt prezentowany na stronie sklepu internetowego i dostępny.

3.3. Jeśli produkt nie jest dostępny, Kupujący ma prawo wymienić go na podobny produkt lub odrzucić ten produkt, anulować zamówienie.

3.4. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem operatora lub korzystając z formularza elektronicznego na stronie sklepu internetowego tym samym potwierdza, że ​​zapoznał się z warunkami niniejszej oferty i zobowiązuje się do przekazania Sprzedającemu wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przetwarzania oraz realizacja Zamówienia.

3.5. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem operatora lub korzystając z formularza elektronicznego na stronie sklepu internetowego, zobowiązuje się do podania o sobie następujących danych rejestracyjnych:

3.5.1. Nazwa;

3.5.2. Rzeczywisty adres dostawy;

3.5.3. Telefoniczny numer kontaktowy.

Oraz inne informacje podane w formularzu rejestracyjnym na stronie.

3.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i prawdziwość informacji podanych przez Kupującego podczas składania zamówienia.

3.7. Kupujący odpowiada za prawdziwość informacji podanych podczas składania zamówienia.

3.8. Umowę sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za zawartą z chwilą złożenia zamówienia drogą elektroniczną w serwisie sklepu internetowego kilogram.com.ua lub wystawienia przez Sprzedawcę paragonu kasowego, paragonu lub innego dokumentu potwierdzającego zapłatę za towar Kupującemu. 

 1. CENA TOWARÓW

4.1. Ceny w sklepie internetowym podane są w walucie narodowej Ukrainy (hrywna) za jednostkę produktu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktu przed złożeniem zamówienia bez uprzedzenia kupującego.

4.3. Cena podana przez operatora podczas składania zamówienia jest ostateczna.

4.4. Ceny wskazane na stronie kilogram.com.ua mają charakter orientacyjny.

 1. ZAPŁATA ZA TOWARY

5.1. W przypadku płatności gotówkowej Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu ceny towaru w momencie jego przekazania, chyba że umowa lub umowa pomiędzy stronami stanowi inaczej.

5.2. Płatność za towary i usługi sklepu internetowego kilogram.com.ua dokonywana jest w walucie narodowej Ukrainy zgodnie z cenami i taryfami ustalonymi w momencie zakupu.

5.3 Płatność za towar sklepu internetowego dokonywana jest zgodnie z rozdziałem „WYSYŁKA I PŁATNOŚĆ” opublikowanym na stronie kilogram.com.ua. Płatność jest uznawana tylko w przypadku realizacji zamówienia opublikowanego na stronie.

5.4. W przypadku braku zapłaty, niepełnej lub nieterminowej płatności sklep internetowy zastrzega sobie prawo do niedostarczenia towaru, zawieszenia lub całkowitego niedotrzymania zaciągniętych zobowiązań i jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiej decyzji/ działania.

5.5. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny towaru uważa się za spełnione z chwilą zaksięgowania odpowiednich środków na rachunku bieżącym Sprzedającego.

5.6. W przypadku płatności bezgotówkowej Sprzedawca lub kurier ma obowiązek przedstawić Kupującemu dokument potwierdzający fakt dokonania zapłaty za towar (polecenie zapłaty, potwierdzenie zapłaty itp.).

5.7. Ceny poszczególnych pozycji produktu mogą być jednostronnie zmienione przez Sprzedawcę. W przypadku zmiany ceny zamówienia przedmiotu przed opłaceniem zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania Kupującego o takich zmianach. Kupujący ma prawo do potwierdzenia lub anulowania zamówienia. W przypadku braku komunikacji z Kupującym zamówienie uważa się za anulowane w ciągu 24 godzin od momentu zmiany ceny produktu.

 1. DOSTAWA DÓBR

6.1. Zamówienie i warunki dostawy zamówionego towaru Kupujący uzgadnia z operatorem sklepu internetowego w momencie składania zakupu lub po zapoznaniu się z odpowiednią informacją na stronie sklepu internetowego.

6.2. Dostawa kurierska zamówienia do Kupującego realizowana jest po uzgodnieniu z Kupującym i pod wskazany przez niego adres.

6.3. Odbiór dokonywany jest przez Kupującego z lokalu gastronomicznego Sprzedawcy pod adresem wskazanym na stronie kilogram.com.ua.

6.4. Przy odbiorze towaru klient musi sprawdzić zgodność towaru z cechami jakościowymi i ilościowymi (nazwa towaru, ilość, kompletność, termin ważności) w obecności przedstawiciela Sprzedającego.

6.5. Dostawa zamówienia realizowana jest w strefie dostawy (strefa dostawy jest określona na stronie kilogram.com.ua lub może być określona telefonicznie). 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI

7.1. Sprzedawca zobowiązuje się:

7.1.1. Nie ujawniać żadnych prywatnych informacji Kupującego i nie udostępniać tych informacji osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.

7.1.2. Zapewnij Kupującemu możliwość otrzymywania bezpłatnych konsultacji telefonicznych pod numerami telefonów wskazanymi na stronie kilogram.com.ua. Zakres konsultacji ograniczony jest do konkretnych zagadnień związanych z realizacją zamówienia.

7.1.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku działania siły wyższej.

7.1.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Umowy przed momentem jej zawarcia.

7.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przez Kupującego towaru zamówionego w sklepie internetowym.

7.3. Sprzedający ma prawo przenieść swoje prawa i obowiązki związane z realizacją zamówień na osoby trzecie.

7.4 Kupujący zobowiązuje się:

7.4.1. Przed skontaktowaniem się ze sklepem internetowym należy zapoznać się z treścią umowy-oferty, warunkami dostawy i płatności na stronie sklepu.

7.5. Własność zamówienia, a także ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia lub utraty przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru.

 1. Siła wyższa OKOLICZNOŚCI

8.1 Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z warunków umowy podczas działania siły wyższej. Siła wyższa oznacza nadzwyczajne i nieodparte okoliczności w danych warunkach, które uniemożliwiają stronom wypełnienie ich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Należą do nich zjawiska naturalne (trzęsienia ziemi, powodzie itp.), okoliczności życia społecznego (wojny, stany wyjątkowe, strajki na dużą skalę, epidemie itp.), zakazy organów państwowych (zakazy transportu, ograniczenia walutowe, sankcje międzynarodowe, zakazy handlu itp.). W tym czasie strony nie mają wzajemnych roszczeń, a każda ze stron ponosi własne ryzyko za skutki okoliczności siły wyższej.

 1. INFORMACJE I JEGO WYKORZYSTANIE

9.1. Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe Kupujących (tj. imię i nazwisko Kupującego, adres dostawy, numery kontaktowe itp.) w celu:

- wypełnienie warunków niniejszej Umowy;

- dostarczenie Kupującemu produktów zamówionych przez Kupującego.

9.2. Zamawiając towar za pośrednictwem sklepu internetowego, Kupujący wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych informacji.

9.3. Dostęp do danych osobowych Kupującego mają wyłącznie osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację zamówienia.

9.4. Sprzedający zobowiązuje się do: zachowania poufności w odniesieniu do danych osobowych Kupujących; zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu danych osobowych Kupujących przez osoby trzecie; wyłączyć dostęp do danych osobowych Kupujących osób, które nie są bezpośrednio związane z realizacją wniosku, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.

 1. SPRZEDAŻ TOWARÓW

10.1. Sklep internetowy nie gwarantuje bezwarunkowej realizacji zamówienia. Wszystkie produkty są dostarczane w stanie, w jakim są. Zaangażowane systemy techniczne (strona internetowa i sam serwis kilogram.com.ua) mogą zawierać niewykryte błędy techniczne, których konsekwencją jest niemożność zrealizowania zamówienia, zakupu produktu lub jego późna realizacja. Ponadto okoliczności spowodowane czynnikiem ludzkim lub okolicznościami siły wyższej mogą prowadzić do niemożności realizacji zamówienia lub jego nieterminowej realizacji.

10.2. W przypadku niemożności lub nieterminowego wypełnienia zaciągniętych zobowiązań z powodu okoliczności określonych w punkcie 10.1 (z wyłączeniem „siły wyższej”), sklep internetowy ponosi odpowiedzialność w granicach kwot otrzymanych od Klientów tytułem zapłaty za towar.

10.3. Sklep internetowy nie ponosi i w żadnym wypadku nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej wykraczającej poza kwoty otrzymane od Klienta tytułem zapłaty za towary i usługi.

10.4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług lub sprzedaży towarów Kupującemu, jeśli nie ma on możliwości dostarczenia odpowiedniego towaru.

10.5. Środki wpłacone przez Kupującego nie podlegają zwrotowi w następujących przypadkach:

1) odmowa przez klienta odbioru otrzymanego towaru po opłaceniu i odbiorze od kuriera;

2) czy produkt jest odpowiedniej jakości.

 1. PRAWA AUTORSKIE

11.1. Wszelkie informacje tekstowe oraz obrazy graficzne zamieszczone na stronie sklepu internetowego kilogram.com.ua są własnością Sprzedawcy i/lub jego dostawców i producentów Towarów.